Plăți restante 30.06.2018

Bilanț

Balanta iunie 2018 cumulata Scoala+Primarie

Buget local - Sectiunea de dezvoltare -20.07.2018 

Buget local - Sectiunea de funcționare - 20.07.2018

Buget local - total  -20.07.2018

Listă investiții 20.07.2018

Buget local pe anul 2018 - 2.05.2018

Execuție trimestrul I 2018

Listă investiții rectif. 2.05.2018

Plăți restante

Strategia anuală de achiziţie publică

Salarizare 

R A P O R T privind accesul cetațenilor la informațiile de interes public pe anul 2017

RAPORT ANUAL  privind aplicarea transparenţei decizionale în cadrul comunei Dochia pe anul 2017, conform legii nr. 52/2003 

Buget local 2018

Obiective de investiții cu finanțare parțială sau totală de la bugetul local

Numărul de personal și fondul salariilor de bază

Planul anual al achizițiilor publice - Comuna Dochia 2018

Salarizare personal - conform legii 153/2017

Regulament local privind autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate în comuna Dochia

Buget pentru anul 2017

Dare de seama la 31.12.2017

Sectiunea 1 + Sectiunea 2 + Sectiunea 3 + Sectiunea 4 + Sectiunea 5

Strategie anuală de achiziţie publică

Buget de Venituri si Cheltuieli 19.12.2016

Dispozitie - Convocare Consiliu Local pentru 4.11.2016

Buget local pe 2016 - sectiunea functionare

Buget local pe 2016 - sectiunea dezvoltare

Buget local pe anul 2016 şi estimări pentru anul 2017-2019Buget local pe anul 2016 şi estimări pentru anul 2017-2019

 

Dare de seamă la 30.06.2016

Program anual al achizițiilor publice 2016

Buget 2016

Anunț concurs angajare inspector la serviciu contabilitate 

 CAMPANIA AEP DE CONTACTARE, SELECTARE, INFORMARE 
PERSOANE CARE POT FACE PARTE DIN CORPUL EXPERTILOR ELECTORALI

 

 Material informare    

 Cerere de admitere  

    Cerere admitere aviz favorabil      

Hotărârea-AEP-Nr.11-2015

organigrama

                                                                                             

Regulament privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale în comuna Dochia - Regulamentul este pentru studiu inaintea adoptarii in Consiliul local

 

  Angajaţii primăriei 2015

 

Persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor publice 

Cristea Dumitrița – secretarul comunei Dochia, responsabil cu difuzarea informaţiilor publice la cerere;

Zăpor Elena-Loredana – consilier personal al primarului, responsabil cu difuzarea informaţiilor publice din oficiu, precum şi în relaţia cu mass-media.

                                                                                                                         Citeşte mai mult 

 

                                                                                                Structura organizatorică a Consiliului Local 

Lista cuprinzând principalele categorii de documente produse şi / sau gestionate de Primăria comunei Dochia şi Consiliul Local al comunei Dochia, care constituie informaţii de interes public, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001

 

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Dochia, județul Neamț

 

Drepturile publicului - Informaţii privind mediul

Descarcare formular pentru:

 

Buget rectificat

Dare de seamă 30.09.2014

D are de seamă

Buget rectificat

Dare de seamă

Buget 2014

Situație indicatori, plan de achiziție 2014

Propunere buget 2014

Raport  privind accesul cetatenilor la informatiile de interes publicpe anul 2013

 Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2013

   Raport anual privind aplicarea transparenţei decizionale în cadrul Consiliului Local al    comunei     Dochia pe anul 2013
   Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013

   Buget rectificat la 27.11.2013

   Buget rectificat 2013

   Dare de seamă trimesrtul III 2013

   Buget rectificat

  ORGANIGRAMA  aparatului  de specialitate al primarului comunei Dochia, serviciilor şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local Dochia

  NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind  aprobarea  organigramei şi statului de funcţii  pentru  aparatul  de specialitate al primarului comunei Dochia, serviciilor  şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local Dochia

   STAT de funcții

     Buget rectificat

    Dare de seamă 30.06.2013

    Raport privind starea economică, socială si de mediu a comunei Dochia in anul 2012

   Situatia indicatorilor cu privire la executia bugetelor locale,  trimestrul I, 2013

    Dare de seama aferenta primului trimestru al anului 2013

    Buget local 2013 și estimări pentru anii 2014-2016

    Buget local 2013

    Programul obiectivelor de investiții pentru anul 2013

    Dare de seama 13.12.2012

    Situatia indicatorilor cu privire la executia bugetelor locale, pentru Trim IV 2012

    Raport anual privind aplicarea transparenței decizionale în cadrul Consiliului Local al comunei Dochia pe anul 2012

    Raport privind accesul cetățenilor la informațiile de interes public pe anul 2012

   Buletin informativ al Consiliului Local Dochia

   Anunţ  -  Actele normative care reglementează organizarea funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Dochia

    Anunţ  Lista cuprinzând principalele categorii de documente produse şi / sau gestionate de  Primăria comunei Dochia şi Consiliul Local al comunei Dochia, care constituie informaţii de interes public, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu potrivit Legii nr. 544/2001

   Anunţ  - Acces informaţii de interes public

    Dare de seamă 30.09.2012

      Buget 2012 rectificat

    Buget 2012

    Situaţie financiară la 31.12.2011

     Rapot anual privind aplicarea transparenţei decizionale în cadrul  Consiliului Local al   comunei Dochia pe anul 2011

   Raport privind accesul cetatenilor la informatiile de interes publice anul 2011

   Raport privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Dochia în anul 2011

   Lucrări de investiţii finalizate în perioada2009-2010

  •  Extindere alimentare cu apa, sat Dochia, com.Dochia,jud. Neamt;

  • Sediu Post Poliţie, sat Dochia, com Dochia, jud. Neamt;

  • Îmbunătăţirea calitatii mediului prin împadurirea terenuriloragricole degradate, sat Dochia, com.Dochia, jud. Neamt

  • Modernizare iluminat public;

  • Reabilitare scolii.

        Lucrări de investiţii în derulare

  • Construire Sediu Grădiniţă, sat Dochia, com.Dochia,jud. Neamţ;

  • Canalizare cu staţie de epurare , sat Dochia,com.Dochia,jud. Neamt;

  • Îmbunătăţireacalităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localitatea Dochia,jud. Neamţ;

  • Reabilitare drum comunal DC 109 de la intersectia cu DJ 157 şi modernizare 4,395 Km drumuri vicinale, com. Dochia,jud. Neamț